רכבים ונכסים בכינוס

תנאים להשתתפות במכרז

1. הצעות לרכישת כלי הרכב יש לשלוח דרך פורטל בידספיריט, לצרכי הגשת הצעה והשתתפות במכרז יש להפקיד פיקדון בכרטיס אשראי בלבד בשיעור 10% מסכום ההצעה. פקדון זה יחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז כזוכה. למען הסר ספק פקדון זה מהווה פיצוי מסוכם ללא צורך בהוכחת נזק.

2. הקונה רוכש את הרכב במצבו הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראית לתקינותו ושלמותו, למצבו הפיזי, המכני והרישוי,של הרכב או לכל פגם באם גלוי או נסתר.

3. אין החתומה מטה מתחייבת למכור לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוךהתמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך מעין מכרז ולהאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות, לבטל את הליכי המכירה בכל שלב, והכל לפי שיקול דעתה.

4. המכירה מותנית באישורו של הנושה המובטח ובכפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

5. תמורת המכר תשולם ע"י הרוכש בתוך 10 ימים ממועד אישור המכר ע"י רשם ההוצאה לפועל.

6. השתתפות בהתמחרות כמוהה כהסכמה  כי הסמכות המקומית הייחודית לדון בכל הנוגע להליך המכר הינה בערכאות במחוז חיפה ו/או לשכת ההוצאה לפועל בקריות בהתאם לסמכות עניינית.

7. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ססיל כהןsel@weil-law.com  ו/או בטלפון נייד מס' 054-9886277. 

נכסים

למכירה- מתחם מסחרי לרבות תחנת תדלוק על כביש הגישה (5050) ליישוב אורנית בשטח כולל של כ- 2.2 דונם

אודות הנכס

                                          

 1. מתוקף תפקידנו ככונסי הנכסים, עו"ד עדינה וויל ועו"ד אלון קזיוף (להלן: "בעלי התפקיד"), מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין בבעלות פרטית הידוע כגוש 8880 חלקה 35, חלק מחלקות 36, 40 ו- 47, עפ"י תוכנית אפ/67, המהווה תחנת תדלוק, מבנה משרדים בשטח של כ- 470 מ"ר, מתקנים נלווים, לרבות כל הבנוי, הנטוע והמחובר אליו חיבור של קבע, בשטח של כ- 2,285 מ"ר, המצוי סמוך לכביש ראשי המוביל לישוב אורנית ובסמוך לפארק מסחר ותעסוקה בשלבי פיתוח ובסמוך לכביש 5 וכביש 6 (להלן: "הנכס").

 

 1. פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל במשרד עו"ד עדינה וויל ובאתר האינטרנט weil-law.com ו/או במשרדו של עו"ד אלון קזיוף.

 

 1. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב, על גבי נוסח הצעה שיועבר ע"י בעלי התפקיד, לא יאוחר מיום 29/06/23 שעה 12:00 למשרד מי מבעלי התפקיד, בצירוף המחאה בנקאית לפקודת מי מבעלי התפקיד או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת בעלי התפקיד, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יקיימה על אף שיוכרז זוכה ו/או יגרום נזק כלשהו בהליכי המכר. אין בחילוט הערבות כדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאים בעלי התפקיד.

 

 1. הזכויות בנכס תימכרנה במצבן הקיים (AS IS WHERE IS) והאחריות לבדיקת הנכס, הזכויות בו וכן הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים ו/או ההנדסיים הנוגעים והקשורים בנכס ובזכויות בו, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או תוכניות המתאר ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.

 

 1. בעלי התפקיד לא יישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע לזכויות בו ו/או להזמנה להציע הצעות זו ו/או ביחס למסמכים אשר ימסרו למציע מאת מי מבעלי התפקיד ו/או נציגיהם, ככל שימסרו, והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.

 

 1. על מכירת הזכויות בנכס לא יחולו דיני המכרזים ובעלי התפקיד אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות והכל בהתאם לשיקול דעתם.

 

 1. הזמנה זו אינה יוצרת כל התחייבות ו/או מחויבות של בעלי התפקיד כלפי המציע.

 

 1. מס שבח ו/או מס מכירה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.

 

 1. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף ו/או היטל השבחה, אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.

 

 1. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורה של כבוד רשמת ההוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל מס'  512652-12-20.

 

 1. בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לעו"ד קארין בירנבאום ו/או עו"ד אסף ערן מחברת עורכי דין עדינה וויל בטלפון- 04-9926856 ו/או לעו"ד אלון קזיוף ממשרד עו"ד אלון קזיוף ממשרדו של עו"ד אלון קזיוף בטלפון -03-5088444.

למכירה דירת מגורים, ברח' ויצמן 3, נהריה

אודות הנכס

למכירה דירת גן, ברח' ויצמן, נהריה

מתוקף תפקידנו כבעלי תפקיד לצורך מימוש נכס המקרקעין שבנדון, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 18166, חלק מחלקה 14, המהווה דירת מגורים, בקומת קרקע, בשטח רשום של כ- 119.5 מ"ר, בנוסף שטח גינה של כ-160 מ"ר, אליה מוצמדים חניה ומחסן, הממוקמת ברח' ויצמן 3, נהריה (להלן: "הנכס"). הנכס מושכר. הזכויות בנכס רשומות בלשכת רישום מקרקעין נצרת – שלוחת עכו.

 

 1. פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לקבל במשרדי הח"מ ו/או באתר האינטרנט http://weil-law.com/.
 2. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה אשר יימסר במשרדי הח"מ ו/או באתר האינטרנט, זאת עד לא יאוחר מיום 13.6.23 שעה 11:00 למשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יחתם על הסכם מכר ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 3. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים בנכס, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 4. בעלי התפקיד לא ישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת בעלי התפקיד והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 5. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, ויהיו רשאים לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 6. מס שבח ו/או היטל השבחה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 7. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף, אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 8. המכר של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק החדל"פ.
 9. בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לחברת עורכי דין עדינה וויל, לעו"ד קארין בירנבאום בטלפון- 04-9926856 או למשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' לעו"ד אביעד טייב בטלפון – 03-9788866 או למשרד פרץ- פיגל עורכי דין לעו"ד טל איש שלום כהן טלפון- 03-7553898;

דירת מגורים ברח' מרגלית 26, שכונת "שמבור", חיפה

אודות הנכס

מתוקף תפקידי ככונסת נכסים, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 10766 חלקה 42 תת חלקה 3, המהווה דירת מגורים בת 3.5 חדרים (בשלבי גמר שיפוץ), הכוללת 2 חדרי רחצה, מרפסת פתוחה ומרפסת שירות, בשטח רשום של 91 מ"ר (עפ"י נסח רישום) והממוקמת בקומת קרקע מעל קומת מרתף,  ברח' מרגלית 26,  שכונת "שמבור", חיפה (להלן: "הנכס").

 

 1. פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לקבל במשרד הח"מ.
 2. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה לא יאוחר מיום 14.09.23 שעה 11:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 3. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים במקרקעין, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 4. כונסת הנכסים לא תישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 5. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 6. מס שבח ו/או מס מכירה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 7. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף ו/או היטל השבחה ,אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 8. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לחברת עורכי דין עדינה וויל בטלפון-                         04-9926856 לעוה"ד תמר טל דורה ו/או לעו"ד קארין בירנבאום

דילוג לתוכן