רכבים ונכסים בכינוס

תנאים להשתתפות במכרז

1. הצעות לרכישת כלי הרכב יש לשלוח דרך פורטל בידספיריט, לצרכי הגשת הצעה והשתתפות במכרז יש להפקיד פיקדון בכרטיס אשראי בלבד בשיעור 10% מסכום ההצעה. פקדון זה יחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז כזוכה. למען הסר ספק פקדון זה מהווה פיצוי מסוכם ללא צורך בהוכחת נזק.

2. הקונה רוכש את הרכב במצבו הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראית לתקינותו ושלמותו, למצבו הפיזי, המכני והרישוי,של הרכב או לכל פגם באם גלוי או נסתר.

3. אין החתומה מטה מתחייבת למכור לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוךהתמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך מעין מכרז ולהאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות, לבטל את הליכי המכירה בכל שלב, והכל לפי שיקול דעתה.

4. המכירה מותנית באישורו של הנושה המובטח ובכפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

5. תמורת המכר תשולם ע"י הרוכש בתוך 10 ימים ממועד אישור המכר ע"י רשם ההוצאה לפועל.

6. השתתפות בהתמחרות כמוהה כהסכמה  כי הסמכות המקומית הייחודית לדון בכל הנוגע להליך המכר הינה בערכאות במחוז חיפה ו/או לשכת ההוצאה לפועל בקריות בהתאם לסמכות עניינית.

7. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ססיל כהןsel@weil-law.com  ו/או בטלפון נייד מס' 054-9886277. 

נכסים

נכס ברמת צבי

למכירה וילה איכותית, רחבת ידיים, בישוב רמת צבי 

מתוקף תפקידי ככונסת נכסים, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 17091 חלקה 69 מגרש 40 , וילה חד משפחתית, דו קומתית מעל קומת מרתף, בשטח  רשום של כ- 554 מ"ר, שטח בנוי של כ- 340 מ"ר, בישוב רמת צבי, הכוללת בין היתר-

 1. קומת מרתף: ממ"ד, מרתף וחניה מקורה;
 2. קומת כניסה: מבואה, חדר מגורים, מטבח, מזווה, חדר כביסה, שירותים, חדר שינה+ חדר רחצה, חדר ארונות, חדר, סטודיו וחצר;
 3. קומה א': 3 חדרים הכוללים חדרי רחצה ומרפסת;
 4. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה, זאת עד לא יאוחר מיום 10/02/22 שעה 11:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יחתם על הסכם מכר ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 5. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים במקרקעין, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 6. כונסת הנכסים לא תישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 7. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 8. מס שבח ו/או מס מכירה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 9. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף ו/או היטל השבחה ,אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 10. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

ארבעה דונם אדמות חקלאיות

מתוקף תפקידי ככונסת נכסים, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בארבעה דונם אדמות חקלאיות הידועות כגוש 19371 חלק מחלקה 50 במושע, מתוך כשמונה דונם (מחצית -שותף אחד נוסף), באיזור עראבה דרומית לכפר עילבון, סמוך לכבישים 806 ו- 65 (להלן:" הנכס") הרשומות בלשכת רישום המקרקעין בנצרת.

 

 1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה שיימסר על ידי כונסת הנכסים בלבד (ניתן למצוא טופס הצעה ומסמכים נלווים באתר כונסת הנכסים), זאת לא יאוחר מיום 06.10.2022 שעה 11:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 2. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS), והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים במקרקעין, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 3. כונסת הנכסים לא תישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 4. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 5. מס שבח ו/או מס מכירה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 6. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף ו/או היטל השבחה, אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 7. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של רשמת ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לחברת עורכי דין עדינה וויל, לעו"ד קארין בירנבאום ו/או לגב' יוליה סידורוב, בטלפון- 04-9926856 שלוחה 117

שני מגרשים ביעוד לבניה ביבניאל

סוד הנכס: מגרשים

גוש: 17357

חלקה: 45

שטח רשום: 405 מ"ר

כתובת: יבניאל

 

דירת מגורים בקרית שמונה

נכס מקרקעין הידוע כגוש 13378 חלקה 267 תת חלקה 7 המהווה דירת מגורים בת 4 חדרים הממוקמת בקומה השלישית (עליונה) ועליית גג במבנה מגורים משותף אליה צמוד מחסן ברח' הורדים 29 בקרית שמונה (להלן: "הנכס").

 

מועד אחרון להעברת הצעות- 27.11.2022.

 

דירת מגורים בת 4.5 חדרים ברחוב התמר בחיפה

להלן פרטי הנכס-

מקרקעין הידועים כגוש 12327 חלקה 5 חלק מתת חלקה 8 (זמני) המהווה דירת מגורים בת 4.5 חדרים + מרפסת הממוקמת בקומה הרביעית בבניין משותף בן 6 קומות מעל קומת קרקע אליה צמודים חניה ומחסן ברח' התמר 9 ,בשכונת כרמל מערבי, בחיפה.

המדובר בבניין מגורים משותף, אשר עבר חיזוק ותוספות בניה במסגרת פרוייקט תמ"א 38- הדירה מהווה חלק מהבניה החדשה.

הזכויות רשומות בפנקס הבתים המשותפים בספרי לשכת רישום המקרקעין בחיפה (להלן: "הנכס").

פרטים נוספים במשרדנו

04-9926856 שלוחה 107 – נילי

מבנה מסחרי קרית אתא

מקרקעין הידועים כגוש 11609 חלקה 19 תתי חלקות 2 + 3 המהווה שני אולמות בקומת הקרקע במבנה תעשיה ומלאכה בשטח של  כ- 200 מ"ר (אליהם צמודה חצר בשטח של כ- 79 מ"ר) ברח' התעשיה 28 בא.ת "עיר גנים" בקרית אתא

פרטים נוספים ניתן לברר במשרדנו 04-9926856 שלוחה 117 נילי

דילוג לתוכן