רכבים ונכסים בכינוס

תנאים להשתתפות במכרז

1. הצעות לרכישת כלי הרכב יש לשלוח דרך פורטל בידספיריט, לצרכי הגשת הצעה והשתתפות במכרז יש להפקיד פיקדון בכרטיס אשראי בלבד בשיעור 10% מסכום ההצעה. פקדון זה יחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז כזוכה. למען הסר ספק פקדון זה מהווה פיצוי מסוכם ללא צורך בהוכחת נזק.

2. הקונה רוכש את הרכב במצבו הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראית לתקינותו ושלמותו, למצבו הפיזי, המכני והרישוי,של הרכב או לכל פגם באם גלוי או נסתר.

3. אין החתומה מטה מתחייבת למכור לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוךהתמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך מעין מכרז ולהאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות, לבטל את הליכי המכירה בכל שלב, והכל לפי שיקול דעתה.

4. המכירה מותנית באישורו של הנושה המובטח ובכפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.

5. תמורת המכר תשולם ע"י הרוכש בתוך 10 ימים ממועד אישור המכר ע"י רשם ההוצאה לפועל.

6. השתתפות בהתמחרות כמוהה כהסכמה  כי הסמכות המקומית הייחודית לדון בכל הנוגע להליך המכר הינה בערכאות במחוז חיפה ו/או לשכת ההוצאה לפועל בקריות בהתאם לסמכות עניינית.

7. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ססיל כהןsel@weil-law.com  ו/או בטלפון נייד מס' 054-9886277. 

נכסים

למכירה מגרש בנייה (2 חלקות), ברח', סירקין 18, סמוך לשוק תלפיות, חיפה

אודות הנכס

סוג הנכס: מגרש

גוש: 10863

חלקה: 42 וחלקה 3

שטח רשום: 1,315 מ"ר

כתובת: סירקין 18 חיפה

מתוקף תפקידנו כבעלי תפקיד לצורך מימוש נכס המקרקעין שבנדון, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 10863, חלקה 42 וחלקה 3, המהווים מגרשי בנייה בייעוד מגורים, מבנים, ומוסדות ציבור בשטח של כ- 1,315 מ"ר, כאשר על מגרש אחד ניצב מבנה השימש כבית אבות אניטה הסמוך לשוק לתלפיות שבחיפה למגרש קיימות זכויות בנייה עודפות לבית אבות, יחידות דיור, מסחר, ושטחים ציבוריים בהתאם לתוכנית תב"ע מאושרת ח.פ. 2477/א (להלן: "הנכס"), הזכויות בנכס רשומות בלשכת רישום מקרקעין חיפה.

 

 

 1. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה אשר יימסר במשרדי הח"מ ו/או באתר האינטרנט, זאת עד לא יאוחר מיום 16.05.2024 שעה 11:00 למשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יחתם על הסכם מכר ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 2. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים בנכס, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 3. בעלי התפקיד לא ישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת בעלי התפקיד והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 4. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, ויהיו רשאים לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 5. מס שבח ו/או היטל השבחה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 6. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף, אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 7. המכר של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק החדל"פ.
 8. בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לחברת עורכי דין עדינה וויל, לעו"ד קארין בירנבאום בטלפון- 04-9926856 או למשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' לעו"ד אביעד טייב בטלפון – 03-9788866 או למשרד פרץ- פיגל עורכי דין לעו"ד טל איש שלום כהן טלפון- 03-7553898;

דירת מגורים, פנטהאוז דו מפלסי בחיפה

אודות הנכס

סוג הנכס: דירת מגורים, פנטהאוז דו מפלסי

גוש: 10866

חלקה: 33

שטח רשום: 124 מ"ר + מרפסת בשטח של כ- 26 מ"ר

כתובת:

(קומה שלישית ורביעית) ברח' בר כוכבא 7 בשכונת הדר בחיפה. בבניין מותקן מעלון

נכס מקרקעין הידוע כגוש 10866 חלקה 33 המהווה דירת מגורים, פנטהאוז דו מפלסי בשטח של כ- 124 מ"ר + מרפסת בשטח של כ- 26 מ"ר (קומה שלישית ורביעית) ברח' בר כוכבא 7 בשכונת הדר בחיפה. בבניין מותקן מעלון

 

מועד אחרון להעברת הצעות  24.06.2024 שעה 11:00.

שני משרדים בשד' בן גוריון בעפולה

אודות הנכס

למכירה שני משרדים חדשים במרכז מסחר והיי טק- M center  בעפולה

 

מתוקף תפקידי ככונסת נכסים, מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 16709 חלקה 166 יחידות 13 ו-17, המהווים שני משרדים חדשים בשטח ברוטו של 107 מ"ר ו- 104.5 מ"ר (בהתאמה) בקומה רביעית (בבניין בן 4 קומות) במרכז מסחר והיי טק –M center  בשד' בן גוריון בעפולה (להלן: "הנכסים"). ניתן להגיש הצעות לכל אחת מהיחידות בנפרד .

 

 1. הצעות לרכישת הנכסים, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה אשר יימסר במשרדי הח"מ ו/או באתר האינטרנט, זאת עד לא יאוחר מיום 4.7.24 שעה 11:00 למשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יחתם על הסכם מכר ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 2. הנכסים יימכרו במצבם הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים בכל אחד מהכנסים, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 3. כונסת הנכסים לא תשא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים למי מהנכסים ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 4. על מכירת הנכסים לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, ותהייה רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות ו/או לתת עדיפות למי שיציע עבור רכישת שני הנכסים.
 5. מס שבח ו/או היטל השבחה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 6. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף, אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 7. המכר של הנכס כפוף לאישורו של כבוד רשם ההוצאה לפועל במסגרת תיקי ההוצאה לפועל.

בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לחברת עורכי דין עדינה וויל,                                   לעו"ד קארין בירנבאום בטלפון- 04-9926856

דילוג לתוכן